Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Finn maskinselger

Maskinselgere
Velg område
Christian Salomon Olsen
48 27 15 75
christian.olsen@entrack.no

Alexander Apeland
90 84 33 90
alexander.apeland@entrack.no

Torstein Børve
48 01 47 34
torstein@entrack.no

Torstein Børve
48 01 47 34
torstein@entrack.no

Tor Isdahl (Yanmar/Kramer)
930 36 814
tor.isdahl@entrack.no

Thomas Bakervik
46 19 06 53
thomas@entrack.no

Tor Isdahl (Yanmar/Kramer)
930 36 814
tor.isdahl@entrack.no

Harald Holte
95 19 55 70
harald@entrack.no

Hedmark/Oppland
Anders Roterud

97 69 64 26
anders.roterud@entrack.no

Hedmark
Tor Hammer
99 10 36 46
tor@entrack.no

Alf Magne Gausen
90 61 83 93
alf.gausen@entrack.no

Rolf-Eirik Ivarsson
91 10 22 51
rolf-eirik.ivarsson@entrack.no

Yanmar
Hans Christian Hagen
91 51 02 42
hchagen@entrack.no

Kramer
Tom Erik Huuse
90 06 29 84
tehuuse@entrack.no

Du kan også selvfølgelig kontakte oss på firmapost@entrack.no eller telefon 62 94 54 40 – eller du kan legge igjen informasjonen din under her så tar vi kontakt med deg så snart som mulig!

Kontakt oss

Salgs og leveringsbetingelser

STANDARD SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER – ENTRACK AS («ENTRACK»)

 1. GENERELT
Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder for ethvert kjøp med mindre annet er skriftlig avtalt mellom partene.
 1. BESTILLING
Avtale anses inngått etter disse betingelser idet ENTRACK har mottatt kundens bestilling og bekreftet at leveransen kan gjennomføres.                                                                                                                                                           
 1. LEVERING
  • Dersom ikke annet er avtalt skal ENTRACK levere varen Ex Work – (fra sitt lager) (Incoterms 2010)
  • Varen skal leveres innen rimelig tid, med mindre ENTRACK har fastsatt en bestemt leveringsdato.
  • Varen leveres med pakkseddel og kunden plikter å undersøke varen og pakkseddel uten ugrunnet opphold.
 2. PRISER OG BETALING
  • Kunden skal betale den pris som ENTRACK oppgir til kunden ved bestilling.
  • Unntak kan forekomme ved varer utsatt for valutasvingninger. Da brukes MGF sine salgsbetingelser punkt 7. Entrack forholder seg generelt til MGF sine salgsbetingelser for anleggsbransjen.
  • ENTRACK kan kreve at kunden skal betale før levering av varen. Dersom forskuddsbetaling ikke kreves vil kunden bli fakturert med 10 dagers betalingsfrist. Hvis ikke annen frist er avtalt med kunde.
  • Alle priser er oppgitt ekskl. MVA – hvis ikke annet er fastsatt.
 3. FORSINKET BETALING
  • Ved forsinket betaling fra kunden har ENTRACK krav på forsinkelsesrente i samsvar med Forsinkelsesrenteloven.
  • ENTRACK har rett til å heve avtalen med 10 dagers varsel dersom betalingsmislighold varer lengre enn 40 dager.
 1. SIKKERHETSSTILLELSE
ENTRACK har salgspant i den leverte varen inntil full betaling av kjøpesummen og omkostninger har funnet sted.
 1. FORSINKET LEVERING
Dersom ENTRACK blir oppmerksom på at leveringen blir forsinket, skal ENTRACK informere kunden.
 1. MANGLER OG REKLAMASJON
  • ENTRACK garanterer at varen er fri for mangler i 6 (seks) måneder fra leveringstidspunktet. Dette gjelder kun for mangler som eksisterte ved leveringen. ENTRACK har ikke ansvar for mangler etter garantiperiodens utløp.
  • Varen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med brukermanualer eller andre opplysninger som er gitt av ENTRACK eller noen ENTRACK svarer for i forbindelse med salget herunder hvis varen krenker tredjeparts immaterielle rettigheter.
  • Varen har ikke en mangel dersom den viser seg å ikke passe til et bestemt formål som kunden har. Dersom varen utsettes for unormal eller uautorisert bruk i strid med retningslinjer gitt av ENTRACK eller dersom en feil skyldes forhold på kundens side.
  • Kunden skal ved mangler reklamere skriftlig til ENTRACK uten ugrunnet opphold etter at mangelen ble oppdaget.
  • ENTRACK har ved reklamasjon over mangler rett til enten å foreta omlevering, retting eller å tilby kunden et forholdsmessig prisavslag. Kunden kan kreve erstatning eller heve kjøpet dersom dette følger av punkt 9 og 10 – ENTRACK har ikke mangelansvar utover dette.
 2. HEVING
Kunden kan heve avtalen ved vesentlig mislighold fra ENTRACK sin side.
 1. ANSVARSBEGRENSNING
  • ENTRACK er kun erstatningsansvarlig ved tilfeller av grov uaktsomhet eller forsett.
  • ENTRACK Har ikke ansvar for indirekte tap. Som indirekte tap regnes driftsavbrudd, avsavnstap, et hvert tap på kontrakter med 3dje mann og tap på grunn av skader på annet enn varen selv. Kjøpsloven av 1988 §67 skal ikke utfylle denne bestemmelsen.
  • Etter at varen er montert i eller sammenføyet med fast eiendom eller løsøre, har ENTRACK under ingen omstendighet ansvar for tap pådratt i forbindelse med feilsøking, atkomst til, reparasjon eller demontering av varen eller andre tap som måtte oppstå. ENTRACK er ikke ansvarlig for følgeskader.
  • ENTRACK sitt maksimale erstatningsansvar skal under enhver omstendighet være beregnet til salgsprisen på den aktuelle varen.
 2. FORCE MAJURE
  • Ingen av partene er ansvarlige for forsinkelser eller mangel som skyldes forhold utenfor partenes kontroll som partene med rimelig mulighet kunne forventes å ha tatt i betraktning på avtaletidspunktet. Ansvarsfriheten gjelder så lenge hindringen varer.
  • Den som utsettes for hindring som nevnt i 11.1 plikter å varsle den annen part uten ugrunnet opphold.
  • Dersom hindring nevnt i 11.1 varer lengre enn 60 dager kan den annen part heve avtalen med umiddelbar virkning.
 1. AVBESTILLING OG RETUR
  • Kunden har rett til å avbestille varen mot et avbestillingsgebyr på 25% av varens pris innen 8 dager fra levering. Frakt er for kundens regning.
  • ENTRACK tar kun varer i retur dersom de er hele, ubenyttede, ubeskadigede og i original emballasje. Varer med en pris på mindre enn NOK 400 kan ikke avbestilles eller returneres. Alle kostnader forbundet med avbestilling og retur skal dekkes av kunden.  Kunden skal varsle ENTRACK før avbestilling og retur skjer. Åpnet pakning sett kan ikke returneres. Filter med brutt forsegling tas heller ikke i retur.
 2. LOVVALG OG VERNETING
  • Avtalen skal reguleres av norsk rett.
  • Eventuelle tvister mellom partene skal søkes løst i minnelighet. Dersom en rimelig løsning ikke oppnås, skal tvisten bringes inn for de ordinære domstoler. Glåmdal Tingrett vedtas som verneting.
 

Meld deg på nyhetsbrev

Av og til har vi noen skikkelige gode tilbud, og spennende produktnyheter. Vil du høre om de først? Meld deg på vårt nyhetsbrev og få de rett i postkassa!

Du er nå påmeldt!